VOORBEDEN VOOR DE KERK EN DE WERELD

uitleg Goede Vrijdag

1. Voor de heilige kerk

Laten wij bidden, broeders en zusters, voor de heilige kerk: dat onze God en Heer haar over heel de wereld vrede en eenheid brengt: dat in ons leven tijden van rust en stilte komen tot verheerlijking van God de almachtige Vader.

Almachtige eeuwige God, in Christus hebt Gij uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Waak over het werk van uw barmhartigheid, geef dat uw kerk over heel de wereld stand houdt in de belijdenis van uw naam. Door Christus onze Heer. - Amen.

2. Voor de Paus

Laten wij ook bidden voor Paus Johannes Paulus II die door onze God en Heer uit de bisschoppen gekozen is: dat hij gespaard blijft om leiding te geven aan de kerk, het heilig volk van God.

Almachtige eeuwige God, alles wat bestaat steunt op uw raadsbesluit. Luister naar ons gebed: bewaar in uw liefde de bisschop die Gij over heel uw kerk hebt aangesteld. Moge het christenvolk, dat hij in uw naam leidt, altijd toenemen in geloof. Door Christus onze Heer. - Amen.

3. Voor de gehele geestelijkheid en alle gelovigen

Laten wij ook bidden voor onze bisschop N., voor alle bisschoppen, priesters en diakens, voor allen die in de kerk voor een of ander dienstwerk zijn gewijd en voor heel het gelovige volk.

Almachtige eeuwige God, Gij leidt en heiligt allen die tot de kerk behoren, het Lichaam van de Heer. Verhoor ons gebed voor al zijn leden; dat ieder, naar de genade die Gij hem hebt geschonken, U dient in geloof en trouw. Door Christus onze Heer. - Amen.

4. Voor de doopleerlingen

Laten wij ook bidden voor hen die zich op het doopsel voorbereiden: dat onze God en Heer hun oren opent voor zijn woord en hun de deur ontsluit van zijn barmhartigheid; dat  zij door de wedergeboorte in de doop vergiffenis verkrijgen van hun zonde en geborgen zijn in Christus Jezus onze Heer.

Almachtige eeuwige God, Gij zegent steeds de kerk met nieuwe christenen. Breng de doopleerlingen geloof en in zicht bij. Geef dat zij herboren worden uit het water van de doop en in de gemeenschap worden ingelijfd van hen die Gij als uw kinderen hebt aangenomen. Door Christus onze Heer. - Amen.

5. Voor de eenheid van alle christenen

Laten wij ook bidden voor al onze broeders die in Christus geloven: dat onze God en Heer hen die trouw zijn aan de waarheid samenbrengt en in zijn ene kerk bewaart.

Almachtige eeuwige God, die verdeeld zijn brengt Gij weer samen, die samen zijn bewaart Gij in uw vrede. Wij bidden U: verenig ons die door één doopsel zijn geheiligd in oprecht geloof, verbind ons door één band van liefde in Christus Jezus onze Heer. - Amen.

6. Voor het joodse volk

Laten wij ook bidden voor het joodse volk dat door onze God en Heer het eerst is aangesproken: dat Hij hen groot maakt in liefde voor zijn heilige naam, in trouw aan zijn Verbond.

Almachtige eeuwige God, Gij hebt uw beloften toevertrouwd aan Abraham en aan zijn volk. Verhoor genadig de gebeden van uw kerk; dat het volk dat Gij het eerst verzameld hebt, tot de volheid van uw verlossing komt. Door Christus onze Heer. - Amen.

7. Voor allen die niet in Christus geloven

Laten wij ook bidden voor hen die niet in Christus geloven: dat de heilige Geest hen met zijn licht vervult en dat zij de wegen inslaan die leiden naar het heil.

Almachtige eeuwige God, geef dat zij die zonder Christus te kennen in uw ogen eerlijk door het leven gaan, de waarheid vinden; dat wij elkaar waarderen en dat zij er ons toe brengen meer ontvankelijk te worden voor het mysterie van uw leven en beter van uw goedheid te getuigen. Door Christus onze Heer. - Amen.

8. Voor allen die niet in God geloven

Laten wij ook bidden voor hen die niet in God geloven: dat zij met een oprecht hart ingaan op wat goed is en eenmaal bij God uitkomen.

Almachtige eeuwige God, Gij hebt de mensen zo gemaakt dat zij in hun verlangens U altijd zoeken en tot rust komen als zij U vinden. Wij vragen dat zij te midden van alles wat schadelijk is en hindert toch de wonderen van uw goedheid zien en ondervinden hoe de christenen getuigen van hun geloof; en dat zij eenmaal U, God, één en waarachtig, vol vreugde onze Vader noemen. Door Christus onze Heer. - Amen.

9. Voor hen die het land regeren

Laten wij ook bidden voor hen die het land regeren: dat onze God en Heer hun hart richt naar zijn wil, zodat iedereen mag leven in vrijheid en echte vrede.

Almachtige eeuwige God, het leven van de mensen ligt in uw hand en voor de rechten van de volken staat Gij borg. Geef door hen die ons regeren overal ter wereld blijvende rust en vrede en onder alle mensen welvaart en ruimte voor geloof. Door Christus onze Heer. - Amen.

10. Voor allen die in nood verkeren

Laten wij bidden, broeders en zusters, tot God, de almachtige Vader: dat hij de wereld van dwaling zuivert, gevaarlijk ziekten en hongersnood verdrijft, gevangenissen ontsluit en boeien verbreekt, terugkeer bezorgt aan ontheemden en veilige thuiskomst aan hen die onderweg zijn, genezing voor de zieken, en voor de stervenden eeuwig heil.

Almachtige eeuwige God, Gij zijt de vertroosting voor de bedroefden en sterkte voor hen die het moeilijk hebben. Laat hun gebeden tot U doordringen, uit welke nood zij ook roepen. Dat zij in alle omstandigheden uw barmhartigheid ondervinden en de vreugde van uw aanwezigheid. Door Christus onze Heer. - Amen.