2 april 2015, Witte Donderdag

uitleg Witte Donderdag

Eerste lezing uit het boek Exodus (12,1-8+11-14)

In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron in Egypte en sprak: “Deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend: Op de tiende van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste buurman. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en éénjarig. Ge kunt er een schaap of een geit voor nemen. Ge moet de dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet gij wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In diezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. En dit is de wijze waarop gij het lam moet eten: uw lendenen omgord, uw voeten geschoeid en uw stok in de hand. Haastig moet ge het eten want het is Pasen voor de Heer. Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren zal Ik slaan. Aan alle goden van, Egypte zal ik het vonnis voltrekken. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als Ik het bloed aan uw huizen zie zal Ik u voorbijgaan. Geen vernietigende plaag zal u treffen als Ik Egypte sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag maken, ge moet het vieren als een feest ter ere van de Heer. Van geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige instelling vieren.”

 

Tweede lezing uit de eerste brief aan de Korintiërs (11,23-26)

Broeders en Zusters,
zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei: “Dit is mijn Lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis.” Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis.”
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij wederkomt.

Uit het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (13,1-15)

Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind had gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan had ingegeven om Hem over te leveren, stond Jezus van tafel op. In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, legde Hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarop goot hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus die echter tot Hem zei: “Heer, wilt Gij mij de voeten wassen?” Jezus gaf hem ten antwoord: “Wat ik doe begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien.” Toen zei Petrus tot Hem: “Nooit in der eeuwigheid zult Gij mij de voeten wassen!” Jezus antwoordde hem: “Als gij u niet door Mij laat wassen kunt gij mijn deelgenoot niet zijn.” Daarop zei Simon Petrus tot Hem: “Heer, dan niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en hoofd.“ Maar Jezus antwoordde: “Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen tenzij de voeten, hij is immers helemaal rein. Ook gij zijt rein, ofschoon niet allen.” Hij wist immers wie Hem zou overleveren. Daarom zei Hij ‘niet allen zijt gij rein’. Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan sprak Hij tot hen: “Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.”

Overweging

Als Ik je voeten niet mag wassen …. (Johannes 13, 8)

Wat een verbazingwekkende demonstratie van zijn liefde geeft de Heer hier aan zijn leerlingen – en aan ons. De koning der koningen gaat voor ons op de knieën en wast onze voeten. Jezus Christus – de Heer van de hele schepping – geeft ons, zijn volk, een immens voorbeeld van zorg en betrokkenheid. Dit is de ware aard van Jezus’ liefde voor ons: ze is zo intens dat ze Hem ertoe brengt zich ter wille van ons te verlagen tot de positie van een dienaar.

Hoe vaak hebben wij niet dezelfde reactie gegeven als Petrus en geprobeerd te voorkomen dat Jezus ons zou dienen? Misschien dachten we dat we een dergelijke liefde niet verdienen. Of misschien dachten we dat we echt niet gereinigd hoefden te worden. Maar tegen ieder van ons zegt Jezus: “Als Ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij Mij.” (Johannes 13,8). Als we ons niet door Hem laten reinigen en voor ons laten zorgen, zullen we ten slotte van Hem gescheiden zijn.

Jezus wil ons wassen, zowel in het doopsel als in ons dagelijks leven. Hij wil ons helpen en vernieuwen. Als we dat aanbod aanvaarden, worden ons hart en ons hoofd rustig zodat we zijn liefde kunnen ontvangen en zijn aanwezigheid ervaren. Natuurlijk hebben we allemaal de nodige taken en verplichtingen waar we elke dag verantwoordelijk voor zijn, maar als we aan onze plichten een hogere prioriteit toekennen dan aan Jezus dan zullen we mislopen wat Hij allemaal voor ons kan doen.

Vandaag beginnen we aan het Paastriduüm, de grote driedaagse viering van onze verlossing. Door extra tijd met de Heer door te brengen bij de verschillende vieringen dit weekeinde, kunnen wij Hem de gelegenheid geven om onze voeten weer te wassen. We kunnen Hem toestemming geven om vrijer in ons hart te bewegen. En wanneer we dat doen, worden we een beetje meer veranderd in zijn beeld. We zijn dan iets meer vervuld van zijn liefde en macht. We worden zijn dienaren in de wereld die de voeten wassen van de mensen om ons heen.

Gebed

Jezus, help me deze komende dagen in uw aanwezigheid te komen en mijn voeten door U te laten wassen. Ik wil niet dat ik slaaf word van al mijn verplichtingen. In plaats daarvan wil ik meer van U ontvangen. Help me de trots af te leggen waarmee ik me niet door U wil laten dienen. Kom, Heer, en vul mij met uw liefde. Amen.